Naturläkemedel och kosttillskott

Det är inte ovanligt att begreppen naturläkemedel och kosttillskott blandas ihop.

Naturläkemedel hanteras av Läkemedelsverket, medan kosttillskott är livsmedel och därmed ingår i Livsmedelsverkets ansvarsområde.

Kosttillskott är livsmedel som är avsedda att komplettera en normal kost. De innehåller vitaminer eller mineralämnen eller andra ämnen med näringsmässig verkan. De säljs exempelvis i form av kapslar och tabletter. Kosttillskott omfattas av samma generella lagstiftning som gäller för livsmedel i övrigt.

Det är inte tillåtet att marknadsföra kosttillskott med hjälp av medicinska påståenden, såsom “XX hjälper mot huvudvärk” eller “XX kan förebygga benskörhet”. Då klassas produkten som läkemedel eller naturläkemedel och måste först godkännas som sådant för att få säljas.

Kosttillskott – De Nya Reglerna
De svenska föreskrifterna om kosttillskott (LIVSFS 2003:9) trädde i kraft 1 augusti 2005. De är baserade på EG-direktiv (2002/46). Föreskrifterna innehåller bland annat en definition på kosttillskott, märkningsregler och förteckningar över tillåtna vitaminer och mineraler.

Syftet Med De Nya Reglerna
Syftet är att ge konsumenterna säkra produkter. Konsumentens val vid köp av kosttillskott underlättas också genom bättre märkning och handeln inom EU förenklas.

Säkrare Produkter
För vitaminer och mineraler anges i reglerna vilka substanser (exempelvis retinol och betakaroten för A-vitamin) som får användas vid tillverkning av kosttillskott.

Alltför höga doser av vitaminer och mineralämnen kan ge skadliga effekter. Säkra maximihalter för dessa i kosttillskott kommer att fastställas i ett senare skede. Minimihalter kommer också att fastställas så att konsumenten försäkras om att produkten verkligen innehåller tillräckliga mängder av vitaminer och mineralämnen.

Bättre Märkningsregler
Kosttillskotten ska bland annat märkas med:

  • ordet kosttillskott,
  • uppgift om vilket eller vilka ämnen som karakteriserar produkten,
    uppgift om lämplig daglig dos och mängden av karakteriserande ämne eller ämnen i dosen,
    en varning om att inte överskrida dagsdosen samt
  • information om att produkterna ska förvaras oåtkomligt för småbarn.
  • Enklare Handel
  • Direktivet gäller i alla EU-länder. Gemensamma regler gynnar den fria rörligheten för varor inom EU:s inre marknad.

Tillåtna Vitaminer & Mineraler
De vitamin- eller mineralämnen (enskilda substanser) som utvärderats och befunnits lämpliga för användning i kosttillskott finns med i förteckningen över substanser som får användas vid framställningen.

Även andra enskilda substanser av vitaminer/mineraler får under en övergångstid till och med 31 december 2009 användas under förutsättning att de fanns i produkter som såldes inom EU den 12 juli 2002 och att dokumentation skickats in till kommissionen före den 12 juli 2005 för utvärdering av EFSA (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet).

Tillsvidare kommer alla de substanser för vilka dokumentation skickats in till kommissionen att få säljas i Sverige. Andra EU-länder har dock rätt att förbjuda eller begränsa dem nationellt.

För övriga substanser i kosttillskott, exempelvis aminosyror, essentiella fettsyror, fibrer och växt- och örtkoncentrat, kommer nationella regler att gälla fortsättningsvis, eller fram till dess att särskilda bestämmelser beslutats även för dessa substanser.

Det betyder att i stort sett alla produkter som i dag finns på marknaden kommer att finnas kvar. Tillverkaren har ett generellt ansvar för att garantera produkternas säkerhet.